Teatr Capitol

Regulamin konkursu Teatr Capitol

Więcej informacji znajduje się w tym wpisie.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu odbywającego się na profilu portalu Facebook.com „Sylwestrowo.pl” jest Grupa iTur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363945, NIP: 7732454543, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Biorący udział w konkursie, zwany dalej Uczestnikiem, dokonując zgłoszenia udziału w konkursie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z warunkami określonymi w Regulaminie oraz wyraża zgodę na jego treść.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby, które brały udział w przygotowaniu, zorganizowaniu oraz rozstrzygnięciu konkursu.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 20.12.2016 r. o godzinie 10:00, a zakończy w dniu 23.12.2016 r. o godzinie 10:00.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia.
3. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu poprzez ogłoszenie wyników w formie zaprezentowania najwyżej ocenionej pracy konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem autora. Zwycięzca konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony przez Organizatora poprzez e-mail lub wiadomość prywatną w serwisie Facebook o sposobie zrealizowania Nagrody.

4. KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy powołana zostaje Komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą trzej przedstawiciele Organizatora. Komisja konkursowa oceni wszystkie zgłoszone przez Uczestników prace konkursowe, które spełniają warunki przewidziane w Regulaminie. Kryteria oceny obejmują w szczególności oryginalność, ciekawość, pomysłowość, innowacyjność oraz kreatywność.
2. Komisja konkursowa wybierze jednego zwycięzcę i przyzna mu Nagrodę przewidzianą w niniejszym Regulaminie.
3. Komisja konkursowa jest uprawniona do wykluczenia Uczestnika z konkursu w trakcie jego trwania w razie stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

5. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE, ZASADY KONKURSU

1. Skuteczne uczestnictwo w konkursie wymaga łącznego spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik musi przedstawić odpowiedź na pytanie konkursowe: „Dlaczego chcesz spędzisz sylwestra w teatrze?„?. Odpowiedź na pytanie musi zostać zgłoszona w formie komentarza na stosowny post konkursowy w ramach profilu Facebook.
3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie pracy konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie sylwestrowo.pl lub na profilu „Sylwestrowo.pl” lub „Teatr Capitol”.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia niniejszego konkursu, w szczególności realizacji Nagrody. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane będą wyłącznie dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu oraz przyznania Nagrody. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia w każdym czasie z bazy administrowanej przez Organizatora.
5. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

6. NAGRODA

1. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, którego odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najbardziej interesująca.
2. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda w postaci zaproszenia dla dwóch osób na odbywający się w dniu 31.12.2016 o godz. 18:00 spektakl pt. „Szach-Mat” reż. Andrzeja Rozhina w warszawskim Teatrze Capitol.
3. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez e-mail lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com w celu potwierdzenia przez zwycięzcę woli zrealizowania Nagrody oraz ustalenia szczegółów dotyczących odbioru Nagrody.
4. Zrezygnowanie przez zwycięzcę z Nagrody lub niezrealizowanie Nagrody wskutek przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególności podania przez niego nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych skutkuje utratą prawa do Nagrody. W takim wypadku Komisja konkursowa rozważy ponowną edycję konkursu albo przyzna nagrodę Uczestnikowi, którego praca konkursowa zajęła drugą pozycję.
5. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na równowartość pieniężna lub inne dobra materialne.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie należy przesyłać do Organizatora w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres marketing@itur.pl w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym sylwestrowo.pl.
2. Wykładni treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu dokonuje Komisja konkursowa.

Zobacz również

Jedna myśl nt. „Regulamin konkursu Teatr Capitol”

  1. Od dawna marzyłam o takiej formie spędzenia tego wyjątkowego wieczoru,wiedzą o tym osoby z mojego najbliższego otoczenia :) Kilka razy, również w tym roku śledziłam repertuar teatru . Miałam przyjemność oglądać już spektakle na deskach tego wyjątkowego miejsca. Z wielką ochotą pojechałabym tam po raz kolejny,
    Bardzo bardzo bardzo mi zależy .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>